Main menu ca-ES

Informació bàsica

La qualificació y la certificació d´eficiència energètica

La qualificació de l'eficiència energètica consisteix en l'expressió de l'eficiència energètica d'un edifici o part del mateix realitzant-se a través del càlcul del consum anual d'energia necessari per a satisfer la demanda energètica en condicions normals d'ocupació i funcionament (incloent producció d'aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

La certificació energètica verifica la conformitat de la calefacció d'eficiència energètica obtinguda pel projecte d'execució i que condueix a l'expedició del certificat d'eficiència energètica del projecte.

A través de la certificació energètica s'atorga:

EL CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

 • Document oficial que verifica la conformitat de qualificació d'eficiència energètica obtinguda i condueix a l'expedició de l'etiqueta.
 • Proporciona informació útil a l'usuari final sobre el comportament energètic de l'edifici o habitatge que vol comprar o llogar.
 • Requisit per a diferents transaccions immobiliàries que ha de ser realitzat, redactat i validat per tècnic competent.
 • Ofereix opcions a l'usuari de com millorar l'eficiència energètica a través de recomanacions.

En l'enllaç següent es mostra el Document Reconegut amb el Model de certificat d'eficiència energètica d'edificis.

L'ETIQUETA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

etiqueta de calificacion
 • Està situada en la primera pàgina del certificat energètic.
 • És la representació visual mitjançant lletres associades a colors de la qualificació obtinguda quant a l'ús racional i eficient de l'energia en l'edifici avaluat.
 • Per a mostrar aquesta qualificació s'utilitza una escala en lletres que va de la A a la G. La qualificació més elevada, és a dir, l'A, correspon a un color verd fosc i també al millor acompliment energètic possible.
 • La lletra G, oposadament, correspon al color roig i al pitjor acompliment energètic. Així mateix, l'etiqueta energètica inclou certa informació respecte al consum anual d'energia i sobre la producció de diòxid de carboni a l'any.
 • Té una validesa o temps de vida limitat. En general, i llevat que el propietari actualitze l'etiqueta abans, aquesta validesa és de deu anys.
 • Localització- Descarrega etiqueta: l'etiqueta és generada pel sistema una vegada finalitzat el procés de registre, apareixent un enllaç per a la seua descàrrega en la mateixa pestanya on es realitza la validació de l'expedient.

El procés de certificació energètica finalitza amb l'emissió d'un certificat d'eficiència energètica i l'assignació d'una etiqueta energètica.  

Obligatorietat

D'acord amb el Reial Decret 235/2013 és obligatòria l'obtenció del certificat energètic en els següents casos:

1) Edificis de nova construcció:

Per a edificis nous, el document del Registre del Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici Acabat serà requisit obligatori perquè l'administració competent atorgue la primera llicència municipal d'ocupació, en habitatges, o llicència d'obertura, en edificis del sector terciari.

El document de registre serà també obligatori per a l'obtenció de segones o ulteriors llicències d'ocupació o d'obertura, quan la primera llicència s'haja sol·licitat després de l'1 de novembre de 2007

2) Edificis existents:

Edificis o parts d'edificis existents que s'embenen o lloguen a un nou arrendatari. S'entén per part d'un edifici la unitat, planta, habitatge o apartament d'un edifici o d'un local destinat a un ús independent.

Per a aquests edificis, serà obligatòria la presentació d'aquest document de registre en el moment de la signatura del contracte de compravenda o lloguer de l'immoble, d'acord amb el Reial Decret 235/2013.

3) Edificis públics:

Edificis o parts d'un edifici existent en els quals una entitat pública ocupe una superfície útil total superior a 500 m2 i que siga freqüentat per públic.

Des del 9.07.2015 quan la superfície útil total siga superior a 250m2.

Des del 31.07.2015 quan la superfície útil total siga superior a 250m2 i estiga en règim d'arrendament.

Exencions

D'acord amb l'article 2 del RD 235/2013, s'exclouen de l'àmbit d'aplicació:

 1. Edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l'eficiència energètica alterara de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determine els elements inalterables.
 2. Edificis o parts d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses
 3. Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
 4. Edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos, en la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 5. Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50m2.
 6. Edificis que es compren per a reformes importants o demolició (aquesta excepció no s'aplica en parts d'edificis).
 7. Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges, l'ús dels quals siga inferior a quatre mesos a l'any, o bé durant un temps, limitat a l'any i amb un consum previst d'energia inferior al 25% del que resultaria de la seua utilització durant tot l'any, sempre que així conste mitjançant declaració responsable del propietari de l'habitatge.
Data d´aplicació

Edificis de nova construcció:

A partir d'1 de novembre de 2007, estan obligats a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica.

La data a considerar per a la consideració d'edifici de nova construcció és la de la sol·licitud de la llicència d'obres.

Edificis existents:

Els edificis o parts d'edificis existents que es venen o lloguen a un nou arrendatari, a partir de l'1 de juny de 2013 estan obligats a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica.

Edificis públics:

A partir del 31 de desembre de 2015, estan obligats a disposar del certificat d'eficiència energètica, tots els edificis ocupats per una autoritat pública, amb una superfície útil total superior a 250 m2.

Responsabilitats

DEL PROMOTOR O PROPIETARI:

 • Encomanar a un tècnic certificador la realització de la certificació energètica.
 • Presentar el certificat d'eficiència energètica a l'IVACE (pot delegar la presentació en el tècnic certificador mitjançant declaració de responsable).
 • En qualsevol oferta, promoció o publicitat de venda o lloguer d'un edifici, haurà d'incloure l'etiqueta energètica.
 • En edificis públics, haurà d'exhibir l'etiqueta en un lloc visible.
 • Transferir el certificat i l'etiqueta, en cas de venda al nou propietari i en cas de lloguer, al nou inquilí.
 • Col·laborar amb l'IVACE en el control i inspecció de la verificació de la certificació.
 • Conservar la documentació original.
 • Renovar o actualitzar el certificat d'eficiència energètica una vegada expirat el mateix.

DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:

 • Realitzar recomanacions de millora d'eficiència energètica que siga tècnicament viables i rendibles econòmicament.
 • Donar-se d'alta en el Registre de tècnics certificadors habilitat per l'IVACE.
 • Realitzar proves, comprovacions i inspeccions necessàries amb la finalitat d'autenticar la informació continguda en el certificat.
 • Incorporar el certificat d'eficiència energètica:
  • si és edifici nou en fase de projecte: en el projecte executiu
  • si és edifici acabat: en el llibre de l´edifici.
 • Oferir la col·laboració necessària a l'IVACE en el control i inspecció de verificació de certificació.

DE LES IMMOBILIÀRIES I PORTALS IMMOBILIARIS:

 • Les immobiliàries i portals immobiliaris, com a agents intermediaris en la venda o lloguer dels immobles, hauran d'incloure l'etiqueta energètica en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'immoble, havent de figurar sempre en l'etiqueta, de forma clara i inequívoca, si es refereix al certificat d'eficiència energètica del projecte o al de l'edifici acabat o existent
Procediment de certificació

Qualificació energètica.

La qualificació energètica s'obté a través dels procediments i eines reconeguts en el Registre General del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Validació de la certificació energètica.

A la Comunitat Valenciana, l'IVACE com en òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d'inscripció al registre de certificats de la Comunitat Valenciana.

Obtenció del certificat i etiqueta energètica.

L'obtenció del certificat d'eficiència energètica donarà dret a la utilització de l'etiqueta energètica que serà facilitada per part de l'IVACE en el moment que finalitze el tràmit del registre.

Visibilitat de l'etiqueta.

L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida en venda o lloguer de l'edifici o part d'est. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o inquilí.

Sempre que siga exigible l'etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d'aquests que siguen freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l'etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.

Tots els edificis o unitats d'edificis ocupats per a les autoritats públiques i que siguen freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 500 m2 exhibiran l'etiqueta d'eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i ben visible.

En la resta de casos l'exhibició de l'etiqueta serà voluntària.

Elements del certificat

El certificat contindrà:

 • Identificació de l´edifici: Nom de l´edifici, adreça, referència catastral.
 • Dades del tècnic certificador i el promotor/propietàri.
 • Ús de l'edifici i condicions de funcionament i ocupació
 • Indicació del procediment reconegut que s'ha utilitzat per a la qualificació.
 • Indicació de la normativa d'aplicació.
 • Descripció de les característiques energètiques de l'edifici: envolupant, instal·lacions.
 • Qualificació d'eficiència energètica obtinguda.

En el caso de EDIFICIS EXISTENTS, el certificat haurà de contenir:

 • El document de recomanacions per a la millora de la qualificació.
 • Descripció de les pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador.

Model de certificat de eficiència energètica: document que ha sigut reconegut pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital i pel Ministeri de Foment. És el model establit en la metodologia de càlcul de la qualificació de l'eficiència energètica.

Vigència

El certificat d'eficiència energètica té una validesa màxima de deu anys a partir de la seua expedició.

El certificat d'eficiència energètica haurà de ser actualitzat, amb caràcter previ a la venda o lloguer de l'edifici o part de l'edifici, quan, per qualsevol circumstància, es produïsquen variacions en aspectes de l'edifici que puguen modificar el certificat en comportar una variació en la qualificació energètica, sent el propietari de l'edifici o part de l'edifici el responsable de l'actualització del certificat d'eficiència energètica.

A aquests efectes, es considera variació en la qualificació energètica qualsevol de les següents modificacions:

 • La realització d'una obra que afecte a l'envolupant tèrmica de l'edifici.
 • La realització d'una reforma de la instal·lació tèrmica en els termes continguts en l'article 2 del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
 • La realització, en edificis d'ús terciari, d'una modificació en la instal·lació d'il·luminació.
 • La modificació de l'ús o activitat desenvolupada en l'edificació de manera que repercutisca significativament en el nivell d'eficiència energètica.

En l'actualització s'utilitzarà la metodologia de càlcul i els documents reconeguts per a la certificació d'eficiència energètica que resulten d'aplicació als edificis existents en el moment de realitzar l'actualització, obtenint-se un certificat d'eficiència energètica renovat o actualitzat.

Una vegada actualitzat el certificat, i registrat, s'iniciarà, de nou, el còmput del termini dels deu anys de validesa.

Recomanacions

Dins dels objectius a destacar en la certificació energètica és informar tant als propietaris com als promotors sobre les característiques energètiques dels seus habitatges o edificis. Per a la certificació energètica són importants les RECOMANACIONS de millora que s'inclouran en l'informe de certificació d'eficiència energètica, raó per la qual es recomana:

 1. El tècnic certificador haurà de realitzar almenys una visita “in situ” a l'habitatge o edifici que estiga certificant.
 2. Per a facilitar la visita tècnica, es recomana que se cerque un tècnic pròxim a l'habitatge o en els edificis que estiga certificant.
 3. Les propostes de millora energètica incloses en l'informe hauran d'estar ben detallades. Han de ser propostes coherents amb les necessitats de l'habitatge o edifici, que estiguen avaluades econòmicament encara que de manera aproximada i que cada mesura tinga associat un període aproximat de la tornada de la inversió.
 4. La certificació haurà de realitzar-se, en la mesura del possible, amb dades mesurades, d'aquesta forma l'informe final serà més exacte i podria obtenir una millor qualificació d'eficiència energètica: major qualitat i les mesures de recomanació seran més coherents i ajustades a la realitat.
 5. Els programes homologats (CE3, CE3X, CALENER I CERMA) poden realitzar - amb dades per defecte, dades benvolgudes o dades mesurades,- una millor qualificació d'eficiència energètica, tenint la certificació energètica una major qualitat i sent les mesures de recomanació més coherents i ajustades a la realitat de l'habitatge o edifici.