Main menu ca-ES

Solicitud de duplicats

Per a tramitar la sol·licitud del duplicat, serà necessari que s'aporte document que acredite la propietat de l'immoble en el moment de la sol·licitud del duplicat. Si el que sol·licita el duplicat no és el propietari de l'immoble, s'haurà d'adjuntar també escrit d'autorització per a efectuar el tràmit en qüestió.

Per a descarregar el duplicat es precisa el codi de registre i la referència cadastral.