Main menu ca-ES

Dissabte, 01 Gener 2022 12:03

Actualització Taxes de Registre

A partir d'1 de gener de 2022, l'import de la taxa de registre de CEE s'actualitza, atenent a allò contemplat en l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 que estableix:

"S'incrementen per a l'any 2022 els tipus de quantia fixa de les taxes i restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, fins a la quantitat que resulte d'aplicar el coeficient 1,019 a l'import exigible durant l'any 2021"

Poden consultar les quanties de les mateixes ací 

 

Registre de Certificació Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana