Main menu ca-ES

Dimarts, 21 Desembre 2021 21:00

Actualització Registre de CEE al nou RD 390/2021: Reformes i Ampliacions

El Registre dels Certificats d'Eficiència Energètica d'Edificis de la Comunitat Valenciana s'ha actualitzat per a incloure les noves exigències derivades del Reial decret 390/2021 d'1 de juny. Entre altres, s'ha inclòs el registre de CEE de projecte i d'edifici acabat per a les obres de reforma i ampliació contemplades en l'article 3.1 d) del Reial decret 390/2021.

IVACE ha actualitzat recentment els manuals d'ajuda de registre de certificats d'eficiència energètica de nova construcció i existents i s'ha creat un especifique per a reformes i ampliacions, amb l'objectiu de facilitar les tasques de registre en el portal web.

Aquesta versió dels manuals, actualitza l'anterior, de setembre 2020, i inclou descripció de totes les noves funcionalitats i millores que s'han realitzat en el portal web de registre des d'aqueixa data. La versió v2 dels Manuals inclueix, a més, actualització de la taxa de registre, atenent a allò contemplat en l'article 55 de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 .

Poden accedir a ells a través dels següents enllaços:

Manual Registre Nova Construcció

Manual Registre Existents

Manual Registre Reformes i ampliacions