Main menu ca-ES

Dimarts, 28 Juliol 2020 12:54

Nota Informativa Sobre La Represa Del Còmput De Terminis CTE-HE 2019

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, en el seu article 9 va establir que des de l'1 de juny de 2020 es reprenia el còmput dels terminis administratius suspesos d'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020. D'acord amb els criteris fixats per l'Advocacia de l'Estat, la represa dels terminis d'aplicació del Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, de modificació del Codi Tècnic de l'Edificació es realitzarà de la següent manera:

  • Aplicació voluntària i obligatòria del Reial decret 732/2019
    El termini de 6 mesos d'aplicació voluntària del Reial decret 732/ 2019, la data de finalització del qual original era el 27 de juny de 2020, finalitzarà el 23 de setembre de 2020, sent obligatòria l'aplicació del citat Reial decret per a totes aquelles obres que sol·liciten llicència municipal a partir del 24 de setembre de 2020.
  • Obres per a les quals s'haguera obtingut llicència entre el 28 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020
    La determinació de la data abans de la qual haurà de començar l'obra o en cas contrari haurà d'adaptar-se al Reial decret 732/ 2019 té una certa complexitat. En cas que es trobe en aquest supòsit en el següent enllaç s'explica la manera de realitzar el càlcul.
  • Obres per a les quals s'haguera obtingut llicència entre el 14 de març de 2020 i l'1 de juny de 2020
    Aquelles obres per a les quals s'haguera obtingut llicència municipal entre el 14 de març de 2020 i l'1 de juny de 2020 i els projectes del qual no estigueren adaptats al Reial Decret 732/2019, a l'efecte d'aplicació d'aquest Reial Decret, hauran de començar en el termini previst en la pròpia llicència, comptabilitzat a partir de l'1 de juny, o bé, a falta de previsió de termini en el propi atorgament de llicència, en el termini de sis mesos des de l'1 de juny de 2020. En cas contrari hauran d'adaptar els seus projectes a les modificacions del *CTE aprovades en el Reial decret 732/2019.

Més informació en www.codigotecnico.org