Main menu ca-ES

Com obtinc el meu certificat?

Qui ha d'obtenir el certificat energètic d'edificis

edificio

El propietari o promotor de l'edifici o habitatge és qui té l'obligació d'obtenir el certificat d'eficiència energètica en cas de venda o lloguer. També en el cas que l'edifici siga de nova construcció.

Per a obtenir-la, el propietari de l'edifici, habitatge o local ha de contractar la certificació energètica de l'edifici amb un tècnic competent en certificació d'eficiència energètica, o tècnic certificador.

El certificat d'eficiència energètica, degudament signat pel tècnic certificador, s'entregarà en el moment de formalitzar la venda o contracte de lloguer al nou propietari o arrendatari de l'immoble. En el cas de lloguers s'entregarà una còpia del certificat a l'arrendatari.

Perquè el certificat d'eficiència energètica tinga validesa, ha d'estar inscrit en el registre de certificats d'eficiència energètica de la Comunitat Valenciana. Generalment, aquest tràmit el realitza el tècnic certificador, ja que una part del registre només ell pot realitzar-la. 

El registre és telemàtic i està gestionat per l'IVACE-Energia. Per a realitzar el registre, s'ha d'accedir a la part privada del portal.

Una vegada realitzat el registre, el sistema proporciona una etiqueta de qualificació, la qual és part del certificat d'eficiència energètica i ha d'acompanyar-lo sempre. El sistema proporciona també un codi de registre que permet, en l'apartat de consulta pública dels certificats, comprovar que efectivament el certificat ha sigut registrat i la qualificació corresponent.

L'etiqueta de qualificació ha d'incloure's en tota oferta, promoció i publicitat de l'edifici o immoble destinada a la seua venda o arrendament.

Qui pot realitzar el certificat energètic

engineering

El certificat d'eficiència energètica ha de ser realitzat i signat per un tècnic certificador. L'habilitació per a ser tècnic certificador ve donada per la titulació acadèmica, que ha de ser una de les reconegudes pel Ministeri de Foment i el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, com a organismes competents en la matèria.

 

A través de l'enllaç Registre públic de tècnics certificadors;, l'IVACE-Energia posa a la disposició dels ciutadans un llistat dels tècnics certificadors registrats a la Comunitat Valenciana en l'actualitat i permet realitzar consultes en funció de la titulació habilitant, població, camp de treball, etc.

 

Quant pot costar un certificat

Els preus del Certificat d'Eficiència Energètica no estan regulats i no existeixen tarifes recomanades, i per tant el cost de la certificació ve determinat pel mercat i la lliure competència.

Cada tècnic certificador establirà, en cada cas, el preu de la certificació energètica en funció de les característiques de l'edifici. Per tant els preus poden variar entre un tècnic certificador i un altre.

En general, el cost dels certificats d'eficiència energètica es veu reduït si se certifica tot l'edifici de forma col·lectiva (mitjançant acord de la Comunitat de Propietaris), en lloc de certificar de manera individual cada habitatge.

És important comptar amb un bon certificat energètic, per la qual cosa no s'ha de contractar el certificat d'eficiència energètica a un tècnic certificador que no vaja a visitar l'habitatge per a fer la correcta presa de dades o sol·licite exclusivament aquestes dades tècniques, per telèfon, al propietari. Aquest tipus de certificats no tenen rigor tècnic.

Es recomana no acceptar ofertes de certificats d'eficiència energètica que no estiguen en concordança amb el treball que comporta realitzar un certificat i el rigor professional que li correspon.

D'altra banda, per a finalitzar el procés de registre s'ha d'efectuar el pagament de la corresponent taxa de registre, la qual es pot consultar en: Taxes de registre

Com tramitar el certificat energètic

Aquest esquema mostra el procediment complet per a obtenir la certificació energètica:

  1. Contractar amb un tècnic certificador l'obtenció del certificat d'eficiència energètica.
  2. Registrar el certificat d'eficiència energètica en l'IVACE-Energia. En registrar el certificat s'obtindrà el Document de Registre i l'etiqueta de qualificació.
  3. Efectuar el pagament de la corresponent taxa de registre, amb el que es finalitza el procés de registre.
  4. En el cas de venda, s'entregaran al nou propietari els originals de tota la documentació: certificat d'eficiència energètica, etiqueta de qualificació i Document de Registre.
  5. En el cas de lloguer, s'entregarà a l'inquilí una còpia del certificat d'eficiència energètica juntament amb l'etiqueta de qualificació.

procediment