Main menu ca-ES

RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS

Desde IVACE- Energía se ha realizado una compilación de las cuestiones más frecuentes ante las que nos podemos encontrar en la tramitación de un certificado de eficiencia energética, y de esta manera facilitar al usuario la utilización del programa/plataforma por la que se realiza el mismo.

 

Què és un certificat energétic?

El certificat energètic és un informe realitzat per un tècnic competent en el qual es mesura l'eficiència energètica d'un immoble/ edifici, és a dir, quanta energia consumeix per a unes condicions normals d'ús, valorant-ho en un rang que va des de la A (més eficient) fins a la G (menys eficient).

El certificat s'obté després d'una avaluació objectiva de l'edifici o part de l'edifici, dóna informació sobre l'energia consumida i les emissions de CO2 generades per les instal·lacions tèrmiques (aigua calenta, calefacció, refrigeració i ventilació) i d'il·luminació en condicions normals de funcionament.

Els certificats s'emeten per a:

Edificis o parts de l'edifici de nova construcció:

 • Certificats d'eficiència energètica del projecte
 • Certificats d'eficiència energètica de l'edifici acabat.

Edificis o parts de l'edifici existent:

 • Certificats d'eficiència energètica d'edifici existent.
Què ha de contenir un certificat d'eficiència energètica?

 Amb caràcter general el certificat haurà de contenir:

 • Identificació de l'edifici: Nom de l'edifici, adreça, referència cadastral.
 • Dades del tècnic certificador i el promotor/propietari.
 • Ús de l'edifici i condicions de funcionament i ocupació.
 • Indicació del procediment reconegut que s'ha utilitzat per a la qualificació.
 • Indicació de la normativa d'aplicació
 • Descripció de les característiques energètiques de l'edifici: envolupant, instal·lacions.
 • Qualificació d'eficiència energètica obtinguda.

En el cas d'edificis existents, el certificat a més haurà de contenir també:

 • el document de mesures per a millorar la qualificació.
 • descripció de les proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme pel tècnic certificador.

Pot consultar el model de certificat d'eficiència energètica d'un edifici existent ací.

 

Des de quan és obligatori tenir un certificat d'eficiència energètica?
 • Edificis existents:

 Privats:

Des de l'1 de juny de 2013 per a edificis, locals i habitatges existents que es vulguen vendre o llogar.

Públics:

Des de l'1 de juny de 2013 per a edificis públics existents de superfície superior a 500m2.

Des del 09.07.2015 quan la superfície útil total siga superior a 250m2.

Des del 15.12.2015 quan la superfície útil total siga superior a 250m2 i estiga en règim d'arrendament.

 • Edificis de nova construcció:

 Des de l'1 de novembre de 2007 per a edificis de nova construcció.

Quins edificis tenen l'obligació d'obtenir un certificat d'eficiència energètica?

Són tres els supòsits en els quals s'ha d'obtenir un certificat d'eficiència energètica:

 • Per a edificis de nova construcció.
 • Per a edificis o parts d'edificis existents que es venen o lloguen a un nou arrendatari, sempre que no disposen d'un certificat en vigor.
 • Per a edificis o parts d'edificis en els quals una autoritat pública ocupe una superfície útil total superior a 250m2 i que siguen freqüentats habitualment pel públic.
La certificació energètica de pisos existents és per als habitatges individuals o per a un edifici en el seu conjunt?

La certificació energètica es pot fer:

 • Per a un habitatge unifamiliar.
 • Per a un habitatge dins d´un edifici.
 • De tot l'edifici, de manera que tots els habitatges del mateix edifici quedaran certificades amb la mateixa qualificació.
Si vull llogar o vendre un immoble quins passos cal fer en relació amb l'obtenció del certificat d'eficiència energètica?

Els passos per a l'obtenció d'un certificat d'eficiència energètica són els següents:

 1. Abans de promocionar o donar publicitat a un immoble per a la seua venda o lloguer s'ha d'obtenir un certificat d'eficiència energètica en vigor.
 2. Per a açó, serà necessari contractar amb un tècnic certificador la realització del certificat. Si no coneix un tècnic certificador pot consultar-los en la nostra pàgina web la llista de tècnics certificadors.
 3. Una vegada realitzat el certificat d'eficiència energètica, haurà de registrar-se davant l' IVACE- Energia, en el registre de Certificats d'Eficiència Energètica de la Comunitat Valenciana. El registre és telemàtic i s'accedeix al mateix mitjançant signatura electrònica.
 4. El registre generarà automàticament: etiqueta eficiència energètica, document justificatiu del registre i document justificatiu del pagament de la taxa.
 5. El tècnic certificador haurà de lliurar l'original del certificat d'eficiència energètica registrat al propietari de l'habitatge, local o edifici.
 6. El propietari de l'habitatge, local o edifici té l'obligació de mostrar l'etiqueta d'eficiència energètica en qualsevol promoció o publicitat de l'immoble (portals d'internet, agendes immobiliàries, etc).
 7. En cas d'un lloguer s'haurà de lliurar al nou inquilí una còpia del certificat d'eficiència energètica.
 8. En el cas d'una compra o venda s'haurà de lliurar al nou propietari l'original del certificat d'eficiència energètica, l'etiqueta d'eficiència energètica, el document justificatiu del registre i el document justificatiu del pagament de la taxa.
En cas de renovació del lloguer d'un habitatge al mateix arrendatari, cal tornar a obtenir certificat?

No. Solament cal fer la certificació energètica d'un edifici o habitatge en cas que hi haja un nou inquilí i sempre que no es dispose d'un certificat en vigor.

Què he de fer per a tenir coneixement de si l'habitatge o local que vull llogar o comprar disposa de certificat i aquest està en vigor?

Per a tenir coneixement de si l'immoble disposa de certificat d'eficiència energètica en vigor hauré d'accedir a l'apartat “Consulta pública de certificats d'eficiència energètica” de la pàgina web http://gcee.aven.es.

El procés de certificació em pot obligar a fer obres en el meu edifici/immoble/local?

No, la certificació energètica d'edificis té només caràcter informatiu i no obliga a fer-ne cap rehabilitació.

Si es compra un edifici per a realitzar una reforma important pot quedar el propietari exempt d'obtenir certificat?

Sí, sempre que es procedisca a la venda de l'immoble complet. L'exempció no aplica si es lloga l'edifici o si es ven una dels habitatges de l'edifici o si la reforma no té la consideració d'important.

Són reformes importants les que complisquen alguna de les següents condicions:

 • Renovació de més del 25% del total de l'envolupant de l'edifici.
 • Renovació de la totalitat de les instal·lacions tèrmiques.
 • Canvi del tipus de combustible.

En aquest cas el comprador haurà de lliurar al venedor un document de declaració responsable, acreditant que està exempt.

Qui poden realitzar el certificat d'eficiència energètica?

Segons el Reial decret 235/2013 els tècnics competents són aquells tècnics que estiguen en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació o per a la realització de projectes de les seues instal·lacions tèrmiques, segons l'establit en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, o per a la subscripció de certificats d'eficiència energètica.

Aquests tècnics són:

 • Arquitectes
 • Arquitectes Tècnics, Aparelladors i Enginyers de l'Edificació
 • Enginyers Industrials
 • Enginyers de Camins, Canals i Ports
 • Enginyers Aeronàutics
 • Enginyers Agrònoms
 • Enginyers Navals i Oceànics
 • Enginyers de Telecomunicacions
 • Enginyers de Mines
 • Enginyers de Montes
 • Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits
 • Enginyers Tècnics Agrícoles
 • Enginyers Tècnics de Mines
 • Enginyers Tècnics d'Obres Públiques
 • Enginyers Tècnics Telecomunicació
 • Enginyers Tècnics Topògrafs
 • Enginyers Tècnics Navals
 • Enginyers Tècnics Aeronàutics
 • Enginyers Químics
 • Enginyers Tècnics Forestals
 • Graduats en Enginyeria de l'Energia

Seran també tècnics competents aquells graus universitaris que tinguen atribucions professionals corresponents a les professions regulades que apareixen en el llistat anterior.

Pot realitzar una cerca de tècnics certificadors en el Registre de técnics certificadors.

 

Són vàlids els certificats d'eficiència energètica realitzats online o per telèfon?

Per a la realització del certificat d'eficiència energètica és necessari que el tècnic certificador visite in situ l'immoble, obtenint així les dades tècniques que precisa per a la realització del mateix. Els certificats realitzats a partir de dades obtingudes sense visita presencial no tenen cap rigor tècnic. Es recomana no acceptar ofertes de certificats d'eficiència energètica que no estiguen en concordança amb el treball que comporta realitzar un certificat i rigor professional que li corresponga.

Per a la realització d'un certificat d'eficiència energètica, cal estar col·legiat?

D'acord amb els articles 37 i 38 de la Llei 7/2006, de 31 de maig de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la incorporació en el col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de professions col·legiades, en els termes establits per la legislació vigent.

A través de cursos puc adquirir la condició de tècnic competent en certificació?

No hi ha cursos específics que habiliten per a ser tècnic competent en certificació. S'ha de tenir una titulació específica segons el que estableix l'article 1.3.p del Reial decret 235/2013.

La disposició addicional quarta del Reial decret 235/2013 preveu que a través d'Ordre Ministerial es determinaran les qualificacions professionals requerides per a subscriure els certificats d'eficiència energètica, així com els mitjans d'acreditació per a altres titulacions. Actualment, l'esmentada Ordre no ha sigut aprovada ni existeix esborrany de la mateixa.

Quant costa contractar un certificat d'eficiència energètica?

Els preus del certificat d'eficiència energètica no estan regulats i no existeixen tarifes recomanades, per la qual cosa el cost de la certificació ve determinat pel mercat i la lliure competència. El tècnic certificador establirà, en cada cas, el preu de la certificació energètica en funció de les característiques de l'edifici.

El cost de la certificació energètica ha d'incloure com a mínim:

 • Els treballs de qualificació energètica (visita a l'habitatge, recollida de dades, mesuraments, introducció d'aquestes dades en l'eina de qualificació etc..)
 • Obtenció del certificat (que ha d'incloure les mesures de millora dirigides a la reducció del consum d'energia de l'edifici).
 • Assegurances professionals i taxa de registre (si el propietari delega en el tècnic el registre del certificat).

Si se certifica tot l'edifici de forma conjunta, sol veure's reduït el cost del certificat d'eficiència energètica.

On s'ha de registrar el certificat d'eficiència energètica?

A la Comunitat Valenciana, el certificat d'eficiència energètica ha de tramitar-se davant el registre habilitat per l'òrgan competent, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

El registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis a la Comunitat Valenciana és telemàtic. El tràmit es realitzarà mitjançant certificat digital (de la ACCV, de la FNMT o DNIe) de la persona responsable del tràmit del registre.

La documentació a aportar serà:

 1. Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici o part de l'edifici, en pdf, signat per tècnic competent. En el cas d'edificis de nova construcció s'haurà de registrar tant el certificat de projecte com el certificat d'edifici acabat.
 2. Si el registre no ho realitza el propietari, s'aportarà document de delegació del tràmit, per al qual es facilita un model en l'apartat de documentació, en la part pública d'aquesta pàgina web. En aquest cas s'aportarà també DNI del propietari, en pdf.
 3. Arxius de càlcul del programa informàtic utilitzat per a realitzar la qualificació.
  El tràmit de registre ho pot realitzar el propietari o promotor, el tècnic certificador o una tercera persona mitjançant delegació de tràmit. Sense perjudici de l'indicat, el tràmit de registre de les dades tècniques del certificat ha de realitzar-ho el tècnic certificador.

Per a més informació, consultar el procediment detallat.

És obligatori registrar el certificat d'eficiència energètica d'un edifici?

Sí. El certificat d'eficiència energètica ha de presentar-se per al seu registre a lIVACE, òrgan competent de la Comunitat Autònoma en matèria de certificació energètica d'edificis.

Segons la disposició addicional dotzena del Reial decret Legislatiu 7/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, constitueix una infracció administrativa greu incomplir l'obligació de presentar el certificat d'eficiència energètica davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma en matèria de certificació energètica d'on se situe l'edifici, per al seu registre.

El registre va ser creat a la Comunitat Valenciana per Decret 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, (actual Decret 39/2015, de 2 d'abril) pel qual regula les actuacions en matèria de certificació d'eficiència energètica d'edificis.

Què és el model de delegació i on es pot trobar?

És el document a través del qual el propietari de l'edifici, habitatge o local delega en el tècnic certificador o una altra persona el tràmit de donar d'alta l'expedient, utilitzant les "Dades Generals de l'Expedient" i les dades dels "Agents".

Aquest model ho poden utilitzar tant els promotors, propietaris o representants legals dels immobles per a delegar en un tercer aquest tràmit.

Per a la inscripció de múltiples certificats pertanyents a un mateix propietari i realitzats pel mateix tècnic certificador, el document de delegació de signatura pot ser un d'únic, sempre que detalle suficientment el llistat d'immobles (mitjançant referència cadastrals) als quals fa referència la delegació del propietari al tècnic certificador.

Quines són les taxes per a registrar un certificat d'eficiència energètica?

L'article 197 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer pel qual s'aprova la Llei de Taxes de la Comunitat Valenciana, (modificat per l'article 28 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre i per l'article 20.1 i 2 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre), aprova la taxa de registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis.

Aquestes taxes de registre es fixen en les següents quanties:

 • Per a un habitatge individual dins d'un bloc: 10 €
 • Per a un habitatge unifamiliar: 10 €
 • Per a edificis d'habitatges: 20 € + 3 €/habitatge (amb un màximo de 400 €)
 • Per al sector terciari: edifici/ parts d'edifici/ locals 10 € + 0'10 €/m2 (amb un màxim de 500 €). La superfície es la superfície de referència utilitzada en el càlcul de la qualificació.

Les taxes aplicables en el cas d'actualització de certificats d'eficiència energètica, son:

 • Per a un habitatge individual dins d'un bloc: 5 €
 • Per a un habitatge unifamiliar5 €
 • Per al sector terciari: edifici/ parts d'edifici/ locals 5 € + 0'05 €/m2 (amb un màxim de 100 €). La superfície es la superfície de referència utilitzada en el càlcul de la qualificació.

El pagament d'aquesta taxa es realitza de manera telemàtica, a través d'una passarel·la de pagament amb l'entitat bancària, mitjançant targeta de crèdit.

El cobrament de la taxa està integrat en el procediment de registre, i es realitza en el moment de la validació del registre per part del gestor de l'expedient (pot ser el propietari de l'habitatge/edifici/local o el tècnic certificador en cas de tenir delegada aquesta competència)

Quina validesa té el certificat d'eficiència energètica?

Segons l'article 12 del Decret 39/2015, de 2 d'abril:

El certificat d'eficiència energètica té una validesa de deu anys des de la seua expedició. No obstant açò haurà de ser actualitzat, amb caràcter previ a la venda o lloguer de l'edifici o part de l'edifici, quan, per qualsevol circumstància, es produïsquen variacions en aspectes de l'edifici que puguen modificar el certificat. Es consideren variacions en la qualificació energètica qualsevol de les següents modificacions:

Es considera variació en la qualificació energètica qualsevol de les següents modificacions:

 • La realització d'una obra que afecte a l'envolupant tèrmica de l'edifici.
 • La realització d'una reforma de la instal·lació tèrmica en els termes continguts en l'article 2 del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol (RCL 2007, 1636i RCL 2008, 522).
 • La realització, en edificis d'ús terciari, d'una modificació en la instal·lació d'il·luminació.
 • La modificació de l'ús o activitat desenvolupada en l'edificació de manera que repercutisca significativament en el nivell d'eficiència energètica.

El responsable de l'actualització del certificat d'eficiència energètica és el propietari de l'edifici o part de l'edifici.

Una vegada actualitzat el certificat, i registrat, s'iniciarà, de nou, el còmput del termini dels deu anys de validesa.

Què ha d'entregar el tècnic certificador al propietari de l'habitatge, local o edifici?

Una vegada realitzat el certificat d'eficiència energètica, el tècnic certificador ha d'entregar al propietari de l'habitatge/local/ edifici:

 • L'original del certificat d'eficiència energètica.
 • L'etiqueta d'eficiència energètica.

Si a més el tècnic certificador tramita ell el certificat, haurà d'entregar al propietari:

 • El document justificatiu del registre.
 • El document justificatiu del pagament de la taxa.
És obligatori visar els certificats?

No, no és obligatori.

Quins documents cal entregar en cas d'un lloguer o compravenda?

En el cas de LLOGUER: cal entregar al nou inquilí una còpia del certificat d'eficiència energètica.

En el cas de COMPRA O VENDA: s'ha de entregar al nou propietari l'original del certificat d'eficiència energètica i l'etiqueta d'eficiència energètica.

En el cas d'un edifici o habitatge que té actualment un contracte d'arrendament és necessari obtenir el certificat?

Depèn de la data de contracte d'arrendament:

 • Si el contracte és d'abans del 1 de juny de 2013 (data en què va entrar en vigor el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica), no és necessari obtenir el certificat.
 • Si fóra una renovació del contracte d'arrendament, tampoc seria necessari.
 • Si el contracte és nou i de data posterior al 1 de juny de 2013, si que serà necessari obtenir el certificat.
Si tinc un local comercial que vull posar a la venda o lloguer, en quin moment cal disposar del certificat d'eficiència energètica?

En el cas que un local es venga o es llogue i estiga condicionat, el propietari haurà de disposar d'un certificat d'eficiència energètica en vigor.

Si el local està en brut (sense condicionar), per a la venda o lloguer no és necessari disposar del certificat. El certificat d'eficiència energètica serà obligatori quan se sol·licite la licència mediambiental (antiga llicència d'activitad).

Com s'han de certificar les ampliacions?

Com a regla general les ampliacions d'un habitatge o local, sent el mateix propietari, no precisen de certificat d'eficiència energètica.

L'excepció és quan l'ampliació d'un edifici o habitatge puguen tenir un ús independent o pertanguen a una entitat jurídica independent, en aquest supòsit s'haurà de realitzar de manera anàloga a com se certifica un edifici de nova construcció. Per a justificar el compliment del document HE0 i HE1 faria falta fer el següent:

 • Valorar la demanda energètica de la part ampliada de forma independent, considerant com a adiabàtiques les separacions amb l'edificació existent i comprovar que aquesta demanda és inferior a la de la taula 2.1 del DB HE1 del CTE 2013. Cal tenir en compte que només s'ha de considerar la superfície de l'ampliació i no la de l'edifici o habitatge sencer. Evidentment l'ampliació ha de complir amb els valors de transmitància màxima que figuren en la taula 2.3 del DB HE1 del CTE 2013.
 • Determinar el consum d'energia de la part ampliada (similar a com es faria en la certificació d'una part de l'edifici), considerant les seues pròpies instal·lacions si hi ha específiques o bé les de l'edifici existent si es condicionen amb estes instal·lacions, o les de referència si no disposa d'instal·lacions. En aquest cas adoptarem el mateix criteri de superfície que el comentat anteriorment.
Cal certificar les reformes d'un edifici?

Segons el Reial Decret 235/2013 estan excloses del tràmit de la certificació energètica les ampliacions d'edificis o habitatges que no tinguen un ús independent o una entitat jurídica independent.

Les reformes d'edificis o habitatges només s'han de certificar si posteriorment es vol llogar o vendre. El tràmit a seguir serà com el d'edificis existents i no com de nova construcció.

Qui té l'obligació de contractar la realització del certificat d'eficiència energètica?

El propietari de l´edifici, habitatge o local és el responsable d´encarregar, conservar y presentar en el registre de la Comunitat Valenciana el certificat d´eficiència energètica.

Què ha de contenir el document de mesures per a millorar el certificat d'eficiència energètica d'edificis existents?

El document haurà de contenir les indicacions sobre com obtenir informació de la relació cost-eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. L'avaluació d'aquesta relació s'efectuarà sobre la base d'una sèrie de criteris estàndards, com l'avaluació de l'estalvi energètic, els preus subjacents de l'energia i una previsió de costos preliminar. Cal considerar que tot certificat ha de contenir informació mínima, en cas de no ser així es considerarà infracció en matèria de certificació de l'eficiència energètica dels edificis i se sancionarà d'acord amb allò que indica la disposició addicional dotzena del Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Per tant, les mesures de millora hauran d'incloure Descripció de les característiques tècniques de la mesura (model d'equips, materials, paràmetres característics ), cost estimat de la mesura i període de tornada.

On em puc descarregar l'etiqueta d'eficiència energètica del meu edifici/habitatge/local?

L'etiqueta d'eficiència energètica s'obté de manera instantània, en completar correctament el registre del Certificat d'Eficiència Energètica. Per a açò, el gestor de l'expedient haurà de validar l'expedient i pagar les taxes corresponents en l'apartat "Validació". Una vegada realitzats correctament aquests passos, es pot descarregar l'etiqueta d'eficiència energètica en:

 • CONSULTA PÚBLICA. Qualsevol ciutadà pot consultar de manera pública l'etiqueta d'eficiència energètica d'un Edifici Acabat (o existent) a la Comunitat Valenciana. Per a açò, ha d'accedir a la part pública del portal. En el quadre de "Consulta Pública del Registre de la certificació d'eficiència energètica d'Edificis Acabats de la Comunitat Valenciana", ha d'introduir el codi de l'expedient o algun altre paràmetre característic de l'edifici, l'habitatge o local en qüestió. Una vegada apareix l'edifici o l'habitatge cercat, l'etiqueta es mostrarà en prémer sobre la lletra de qualificació.
 • CONSULTA MITJANÇANT SIGNATURA DIGITAL. Els tècnics certificadors poden descarregar-se les etiquetes d'eficiència energètica dels edificis, habitatges o locals que han certificat, accedint amb la seua signatura digital a l'apartat "Entrar amb el meu certificat digital". Fent un click sobre cercar es pot accedir a tots els expedients assignats al tècnic certificador i descarregar-se dins de cada expedient, en l'apartat "validació" les etiquetes d'eficiència energètica (projecte i edifici acabat)
Quins edificis tenen l'obligació de mostrar l'etiqueta d'eficiència energètica en lloc destacat i ben visible pel públic?
 1. Edificis de titularitat privada que siguen freqüentats pel públic, amb una superfície útil total superior a 500m2, només quan els siga exigible la seua obtenció.
 2. Edificis, o part d'ells, ocupats per les autoritats públiques, siguen freqüentats pel públic, amb una superfície útil total superior a 250m2.
 3. Per a la resta dels casos l'exhibició pública de l'etiqueta d'eficiència energètica serà voluntària.

Està prohibida l'exhibició d'etiquetes, marques, símbols o inscripcions que es referisquen a la qualificació energètica que no siguen les emeses pel Registre de certificació energètica.

Tenen les immobiliàries la responsabilitat d'exhibir el certificat d'eficiència energètica dels edificis i habitatges que gestionen?

Sí. Segons l'article 21 del Decret 39/2015, del 2 d'abril, l'etiqueta d'eficiència energètica ha de ser inclosa en suports publicitaris, tanques d'obra, aparadors, portals immobiliaris, fullets i anuncis de premsa, així com en qualsevol suport de publicitat o promoció de la venda o arrendament d'edifici o part d'edifici.

Per a la inclusió de l'etiqueta d'eficiència energètica citada en el paràgraf anterior es permet engrandir o reduir l'etiqueta sempre que es mantinga el format i proporcions establides i que resulte llegible el seu contingut, permetent-se que, mantenint-se el format i les proporcions, es mostren únicament les escales i els valors de l'etiqueta.

Cal considerar que publicitar la venda o lloguer d'edificis o unitats d'edificis que hagen de disposar de certificat d'eficiència energètica sense fer esment a la seua qualificació d'eficiència energètica, es considerarà infracció en matèria de certificació de l'eficiència energètica dels edificis i se sancionarà d'acord amb allò que indica la disposició addicional dotzena de la Reial decret Legislatiu núm. 7/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Quins són les eines per a fer els certificats d'eficiència energètica? On es poden descarregar?. En cas de dubtes on dirigir-nos?

Les eines per a realitzar els certificats d'eficiència energètica han d'estar reconegudes pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. Aquestes eines es poden descarregar en aquesta web.

En aquesta pàgina apareixen els procediments i programes reconeguts, juntament amb els seus manuals descarregables.

Edificis de nova construcció:

 • Eina Unificada LIDER-CALENER: És el procediment general, permet obtenir la certificació energètica tant del projecte com de l'edifici acabat. És vàlida tant per a edificis d'habitatges com per a edificis del Sector Terciari.
 • Programa CERMA: És un procediment simplificat per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis d'habitatges. Permet obtenir la certificació del projecte i de l'edifici acabat. No és vàlid per a la certificació d'edificis del Sector Terciari.

Edificis existents:

 • Eina Unificada LIDER-CALENER: És el procediment general. És vàlida tant per a edificis d'habitatges com per a edificis del Sector Terciari.
 • Programa CERMA: És un procediment simplificat per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis d'habitatges. No és vàlid per a la certificació d'edificis del Sector Terciari.
 • Programa CE3x i Programa CE3: Són procediments simplificats per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis existents. Són vàlids tant per a edificis d'habitatges com per a edificis del Sector Terciari.

 

Les versions de les eines de certificació energètica d'edificis vàlides seran les publicades pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

CONSULTES DE LES EINES:

Si la consulta és pel maneig de les eines de certificació s'haurà de canalitzar a través de: consultas_gcee@gva.es

Si la consulta és per errors i incompatibilitats detectats en el funcionament de l'aplicació s'haurà de canalitzar a través de: arquitectura@fomento.es i  ciudadano@idae.es

Com es pot accedir a la part privada del portal del registre de certificat d'eficiència energètica?

Tots els agents involucrats en el registre d'un expedient han de tenir el seu Certificat Digital per a accedir a la part privada del Portal.

El Certificat Digital es pot obtenir de forma presencial, aportant DNI, NIE o passaport, bé en els Col·legis Professionals o bé en les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana.

També són vàlids el certificat d'usuari obtingut en la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) i el DNIe.

Es pot sol·licitar un duplicat del certificat d'eficiència energètica?

SÍ que es pot sol·licitar duplicat d'un certificat d'eficiència energètica.

La sol·licitud s'ha de fer per via telemàtica a través del portal del registre, entrant en l'apartat d"Informació al ciutadà" y polsant en l'element de menú "Sol·licitud duplicats".

Per a tramitar la sol·licitud del duplicat, serà necessari que s'aporte document que acredite la propietat de l'immoble en el moment de la sol·licitud del duplicat. Si el que sol·licita el duplicat no és el propietari de l'immoble, s'haurà d'adjuntar també escrit d'autorització per a efectuar el tràmit en qüestió.

Per a descarregar el duplicat es precisa el codi de registre i la referència cadastral.

 

 

 

D'altra banda, el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat ha elaborat un document de respostes a preguntes freqüents relatives al Reial Decret 235/2013, pel qual s'aprova el procediment per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis. Aquest document es pot consultar a través del següent enllaç:

Respostes a preguntes freqüents sobre el RD 235/2013