Main menu ca-ES

La pàgina d'inici del Portal Web de registre de certificats d'eficiència energètica dels edificis compleix amb l'estàndard d'accessibilitat WAI-A (nivell de prioritat I), el qual garanteix que es compleixen, entre altres, els següents paràmetres:

  • Marques i enllaços emprats adequadament.
  • Llenguatge clar i concís.
  • Elements no textuals (imatges, vídeos...) poden ser indexats a través de motors de cerca..