Main menu ca-ES

Novetats

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, en el seu article 9 va establir que des de l'1 de juny de 2020 es reprenia el còmput dels terminis administratius suspesos d'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020. D'acord amb els criteris fixats per l'Advocacia de l'Estat, la represa dels terminis d'aplicació del Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, de modificació del Codi Tècnic de l'Edificació es realitzarà de la següent manera:

 • Aplicació voluntària i obligatòria del Reial decret 732/2019
  El termini de 6 mesos d'aplicació voluntària del Reial decret 732/ 2019, la data de finalització del qual original era el 27 de juny de 2020, finalitzarà el 23 de setembre de 2020, sent obligatòria l'aplicació del citat Reial decret per a totes aquelles obres que sol·liciten llicència municipal a partir del 24 de setembre de 2020.
 • Obres per a les quals s'haguera obtingut llicència entre el 28 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020
  La determinació de la data abans de la qual haurà de començar l'obra o en cas contrari haurà d'adaptar-se al Reial decret 732/ 2019 té una certa complexitat. En cas que es trobe en aquest supòsit en el següent enllaç s'explica la manera de realitzar el càlcul.
 • Obres per a les quals s'haguera obtingut llicència entre el 14 de març de 2020 i l'1 de juny de 2020
  Aquelles obres per a les quals s'haguera obtingut llicència municipal entre el 14 de març de 2020 i l'1 de juny de 2020 i els projectes del qual no estigueren adaptats al Reial Decret 732/2019, a l'efecte d'aplicació d'aquest Reial Decret, hauran de començar en el termini previst en la pròpia llicència, comptabilitzat a partir de l'1 de juny, o bé, a falta de previsió de termini en el propi atorgament de llicència, en el termini de sis mesos des de l'1 de juny de 2020. En cas contrari hauran d'adaptar els seus projectes a les modificacions del *CTE aprovades en el Reial decret 732/2019.

Més informació en www.codigotecnico.org

Els informem de la recent publicació en el Registre de Documents Reconeguts de Certificació Energètica d'Edificis de la modificació, motivada per la necessària adaptació a la modificació del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DB-HE) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) d'acord amb el Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, dels documents:

1. “Condicions tècniques dels procediments per a l'avaluació de l'eficiència energètica”.

2. “Informe d'avaluació energètica de l'edifici en format electrònic (XML)”
 

Document explicatiu de les modificacions

 

 

Davant la situació creada pel COVID-19, les consultes sobre Certificació Energètica d'Edificis seran contestades únicament per correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Qualsevol canvi sobre la situació descrita en el present comunicat es tornarà a comunicar a través d'aquesta web

Registre de Certificació Energètica d'Edificis

Amb data 27 de Desembre de 2019, s'ha publicat en el BOE, el Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, que servirà per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis i que recull, entre altres qüestions, el nou “Document Bàsic d'Estalvi d'Energia”.

El nou “Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DBHE)”, s'alinea amb les recents iniciatives legislatives tant nacionals com europees encaminades a l'estalvi d'energia en els diferents sectors i el foment de les energies procedents de fonts renovables.

Pot accedir al text complet de la publicació ací

El citat reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el «Butlletí Oficial d'Estat». Les modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació aprovades per aquest reial decret seran d'aplicació obligatòria a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents per a les quals, en tots dos casos, se sol·licite llicència municipal d'obres una vegada transcorregut el termini de sis mesos des de la seua entrada en vigor.

S'ha publicat una nota explicativa per a la introducció en el registre de l'any de construcció de  l'edifici, per aclarir a partir de quin moment la certificació s'ha de realitzar com a obra nova.

Nota informativa relativa a l'any de construcció

versió desembre 2019

S'ha modificat la Nota Informativa relativa a la instal·lació de bombes de calor per a producció d'ACS en substitució de la contribució solar mínima d'ACS exigida per l'HE4-CTE.

L'objectiu d'aquesta modificació és especificar amb major detall el procediment de determinació del SPF ( SCOPDHW ) així com incloure nous exemples aclaridors.

Aquesta Nota Informativa té efecte solament en l'àmbit de la certificació d'eficiència energètica, mentre des de la Conselleria d'Indústria se li d'un caràcter normatiu en l'àmbit del CTE per al compliment de l'HE-4.

Nota Informativa Bombes de Calor HE4-CTE

 

El pròxim 18 de novembre de 2019, es realitzarà una millora en aquest Portal web de Registre, en l'àmbit del control extern de la certificació energètica d'edificis, que afectarà a tots els registres de CEE de nova construcció que es donen d'alta.

Nota relativa al control extern

Mijançant Resolució conjunta del Ministeri de Foment y del Ministeri per a la Transició Ecològica, han sigut aprovades com a Documents Reconeguts, les següents eines per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis:

 • CYPETHERM HE Plus
 • EfinovaticHE – Certificació energètica amb EnergyPlus
 • CE3X per a la Certificació Energètica d'Edificis de nova construcció

Existix un nombre important d'expedients que s'han quedat pendents sense validar, que incrementan innecessàriament la grandària de la base de dades i que dificulten la seua gestió.

És per açò que, per a millorar la gestió de la base de dades, el dia 31-07-2017 es va a procedir a l'esborrat de tots els expedients, d'edificis existents, donats d'alta amb anterioritat al 01-01-2017, en els quals no s'haja produït la validació de la qualificació d'eficiència energètica.

Publicació: 07/06/2017

El Consell de Ministres del dia 2 de juny de 2017 ha aprovat una modificació del Reial Decret 235/2013 per a fer coincidir la seua redacció amb el que arreplega la Directiva 2010/31/UE.

Aquesta modificació aplica principalment a 2 qüestions:

1. Edificis de consum d'energia quasi nul

2. Modificació en les exclusions d'aplicació: edificis protegits oficialment i edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials

Consultar el Reial Decret 564/2017

En el document següent es descriuen els passos a seguir en HULC, per a:

- Obrir un cas modelitzat amb Lider o Calener VYP en HULC

- Obrir un cas modelitzat amb Calener GT en HULC

IMPORTACIÓ HULC