Main menu ca-ES

Divendres, 15 Novembre 2019 09:16

Nota Informativa Bombes de Calor HE4- CTE

S'ha modificat la Nota Informativa relativa a la instal·lació de bombes de calor per a producció d'ACS en substitució de la contribució solar mínima d'ACS exigida per l'HE4-CTE.

L'objectiu d'aquesta modificació és especificar amb major detall el procediment de determinació del SPF ( SCOPDHW ) així com incloure nous exemples aclaridors.

Aquesta Nota Informativa té efecte solament en l'àmbit de la certificació d'eficiència energètica, mentre des de la Conselleria d'Indústria se li d'un caràcter normatiu en l'àmbit del CTE per al compliment de l'HE-4.

Nota Informativa Bombes de Calor HE4-CTE